22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir oylama cihazı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02201
Buluş Başlığı Bir oylama cihazı
Başvuru Sahibi HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERAY KILIÇ;OĞUZ ONAY;BÜLENT SOYDAL;HAKAN GÜRSU;BARIŞ YAZICI;BARIŞ DİNÇ
IPC Sınıfı G06K 17/00
Buluş Özeti

Bu buluş oylamanın elektronik ortamda yapıldığı bir oylama cihazı ile ilgilidir. Oylama cihazı (1) tekerlek ve/veya destek ayağının bağlandığı, içinde en az bir güç kaynağının (21) yer aldığı en az bir taban (2); tabanın (2) köşe noktalarından yükselen en az iki direk (3); direklerin (3) uç kısımlarına yerleştirilerek sabitlenen, tabana (2) paralel en az bir üst duvar (4); üst duvar (4) üzerinde yer alan bir kenarı hareketli diğer kenarı sabit en az bir yüzey (5); taban (2) ile üst duvar (4) arasına yere dik yerleştirilen ve bir bağlantı elemanı ile hareketli hale gelen en az iki yan duvar (6); taban (2) ile üst duvar (4) arasındaki boşluğu (B) bir yüzeyi açık kalacak şekilde yan duvarlar (6) ile kapatan, bir bağlantı elemanı ile hareketli hale gelen en az bir arka duvar (7); üst duvar (4) üzerine yerleştirilen, yüzeyin (5) üstünü kaplayan en az bir kapak (8) ve taban (2) ile üst duvar (4) arasındaki boşlukta (B) yer alan, oy pusulaların ve seçim bilgilerinin toplandığı en az bir sandık (9) içermektedir.