22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gaz muslukları için kulaklı kapak TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02248
Buluş Başlığı Gaz muslukları için kulaklı kapak
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET DEMİREZEN;İSA GÜN;GÖKHAN TURHAN
IPC Sınıfı F24C 3/12
Buluş Özeti

Mevcut buluşun konusu, gaz ile çalışan pişirme cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir gaz musluğunda kullanılan kapak ile ilgilidir . Bahsedilen bu kapak, musluk üzerine vidalarla bağlanır ve musluk milinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar . Aynı zamanda musluk üzerinde pek çok fonksiyon üstlenir . Bunlardan bazıları, musluk çalışma açısının belirlenmesi, güvenlik kilidi, musluk milinin deplasmanının belirlenmesi ve musluk içerisine girebilecek olan dış ortam atıklarının korunmasıdır . Bu buluşla birlikte musluk kapağına yeni bir fonksiyon eklenerek, musluğun fırın üzerinde sabitlenmesini sağlayan yeni bir yöntem geliştirilmiştir . Bu yöntem ile muslukların, ana gaz dağıtım borusuna kelepçeler yardımı ile bağlanmasından sonra, bu sistemin fırın içerinde sabitlenebilmesi için, kapak üzerinde yekpare olarak üretilen kulağın, fırın konsolu üzerine vida ile sabitlenmesi sağlanır .