22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ortadan örülerek değişik efektler sağlayan hızlı, kolay.muntazam ve gösterişli el örgü, elişi benzeri ürünler yapabilmeyi sağlayan iplik modeli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/02260
Buluş Başlığı Ortadan örülerek değişik efektler sağlayan hızlı, kolay.muntazam ve gösterişli el örgü, elişi benzeri ürünler yapabilmeyi sağlayan iplik modeli.
Başvuru Sahibi YÜNTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ABDULLAH ŞENÇOPUR
IPC Sınıfı D02J 3/00
Buluş Özeti

Buluş ortadan örülerek değişik efektler sağlayan hızlı, kolay,muntazam ve gösterişli el örgü elişi benzeri ürünler yapabilmeyi sağlayan iplik modeline ilişkindir.