22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sarmal boru üretim yönteminde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08643
Buluş Başlığı Sarmal boru üretim yönteminde yenilik.
Başvuru Sahibi MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İSMAİL TEKE;TAMER BİRTANE;SAİM KENDİİŞLER;ÜMİT GÜLER;ZAFER GEMİCİ
IPC Sınıfı B29C 53/56
Buluş Özeti

Buluş plastik boru sektöründe alt yapı boruları olarak bilinen plastik esaslı boruların üretimine yönelik bir teknik ile ilgili olup, özelliği; sarma sistemine 90° açı ile duran extruder (1), hareketli flanş (8) ve sabit flanş (9) arasında yataklanmış taşıyıcı silindirler (2), çekici silindirler (7), taşıyıcı silindirlere (2) ve üçlü şekillendirme sistemi (17) güç dağıtım ünitesi (3) yardımı ile dairesel dönme hareketini veren güç ünitesi (4), boru ek yeri ezme merdanesinin (12) sıcak levhayı (5) birbirine kaynatması ile oluşan spigot (16) ve profilli boru (6), farklı geometrilerde olabilen taşıyıcı profiller (14) ve taşıyıcı silindirler (2) üzerine takılmış borunun muf kısmını (15) oluşturacak kesite sahip silindirik muf şekillendirme kalıbı (13) ndan meydana gelmesidir.