22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Buhar ve kızgın yağın aynı yapı içerisinden temin edilmesini sağlayan bir kombine kazan. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02334
Buluş Başlığı Buhar ve kızgın yağın aynı yapı içerisinden temin edilmesini sağlayan bir kombine kazan.
Başvuru Sahibi MİMSAN MAKİNA İNŞAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ENVER İLHAN
IPC Sınıfı F22B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, yakıtın yakıldığı bir ocak (10), akışkan yatak (11) içeren kombine kazanlar (200) ile ilgili olup, bahsedilen ocak (10) ve akışkan yatağa (11) entegre edilen, kızgın yağ ve buharın aynı yapı içerisinden elde edilmesini sağlamak üzere; bahsedilen akışkan yatak (11) üzerinde konumlandırılmış kızgın yağ boruları (50), bahsedilen kızgın yağ borularını (50) çevreleyen dış duvar boruları (60) ile ilgilidir.