22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Içten yanmalı dizel motoru TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02424
Buluş Başlığı Içten yanmalı dizel motoru
Başvuru Sahibi KURTULUŞ ÖĞÜN;MUZAFFER ALBAYRAK
Buluş Sahibi RAFIG MEHDIYEV;RAFIG MEHDIYEV
IPC Sınıfı F02M 31/04
Buluş Özeti

Bu buluş motor teknolojisine aittir. Tek veya çok silindirli içten yanmalı dizel motorunda her silindir başına eşit boyutlu iki adet emme supabı kullanarak, birbiriyle ters yönde iki adet eksenel hava döngüleri oluşturularak hava silindir içine emilir. Piston üzerine yerleştirilen yanma odası birbiriyle en az iki kanalla bağlantısı olan ana ve art yanma odalarından oluşur ve çevrim başına püskürtülen yakıtın büyük bir kısmı ana yanma odasının duvarlarına sıvanır. Art yanma odası yanma sürecinin sonunda yanma işlemini hızlandırarak minimum kirletici madde oluşumu ve enerji kaybıyla yakıtın tamamına yakınının yanmasını sağlar. Dizel motorunun bu prensip ile çalışması performans ve verimin yükseltilmesi, motor maliyetinin ve servis ihtiyacının azaltılması ve emisyon değerlerinin çevre lehine iyileştirilmesini sağlamış olur.