22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kenar boşluğu içeren yapışkanlı tekstil taşıyıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02456
Buluş Başlığı Kenar boşluğu içeren yapışkanlı tekstil taşıyıcı.
Başvuru Sahibi MERKÜR TEKSTİL VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET DUMAN
IPC Sınıfı B65G 15/34;D05C 9/22
Buluş Özeti

Buluş, çok başlı nakış makinelerinin kasnağına gerilmek suretiyle nakış yapılacak kumaşı (nakış esnasında) makine üzerinde taşımak üzere film tabaka (11) içeren, Polietilen malzeme extruder makinesinde tek yaprak film tabaka (11) haline getirilmesi, Extruder den çıkan filmler (11) tutuculuk özelliği kazandırılmaları için (Corona treaters) bombardıman cihazından geçirilmesi. Tutuculuk özelliği kazanmış filmler (11) yapışkan sürme makinesine alınması, Filmin (11) bir yüzüne bir veya her iki kenardan kenar boşluğu (13) kalacak şekilde film tabakanın (11) yüzeyine yapışkan malzeme sürülerek film tabaka (11) üzerinde yapışkan bölge (12) oluşturulması işlem adımlarını içeren yapışkanlı bir taşıyıcı (20) üretim yöntemi ve bu yöntem ile elde edilen taşıyıcıdır (20).