22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Açılıp kapanabilir kapak içeren kanopi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02472
Buluş Başlığı Açılıp kapanabilir kapak içeren kanopi
Başvuru Sahibi KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OGÜN KUNT;AHMET PEKER;HAKAN GÜRSU
IPC Sınıfı A47F 3/04;F25D 23/00;F25D 23/02
Buluş Özeti

Mevcut buluş, ticari tip soğutucu dolapların kanopi kapaklarının kolay biçimde açılıp kapatılabilmesi için bir tertibat ile ilgilidir.