22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrikli cihazlar için gösterge paneli bağlantısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02542
Buluş Başlığı Elektrikli cihazlar için gösterge paneli bağlantısı.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CANER YILDIZ
IPC Sınıfı F25D 29/00
Buluş Özeti

Buluş konusu elektrikli cihaz (A), dokunmatik ekran şeklinde bir gösterge panelini (3), içine panelin (3) yerleştiği, gövdesi (1) içindeki girinti biçiminde bir boşluğu (2), panelin (3) önünü kapatan belirli saydamlıkta bir levhayı (4) içermektedir Cihazda (A), hem paneldeki (3) bir deliğe (7) geçen, hem de boşluktaki (2) en az bir montaj yuvasına (6) sabitlenen en az bir bağlantı elemanı (5), panelin (3) arka yüzeyi (11) ile bahsedilen boşluğun (2) iç yüzeyine (12) dayanan ve panele (3) dışarı yönde (-X) kuvvet uygulayan en az bir baskı elemanı (10) bulunmaktadır Bağlantı elemanı (5) üzerinde, panel (3) içeri-dışarı yönde (+X,-X) kaydırılabilmekte olup, levhanın (4) cihaza (A) montajlı halinde, levhanın (4) arka yüzeyi (14) panelin (3) ön yüzeyine (13) dayanmaktadır