22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ağıziçi protezlerde hassas tutuculu kilitli apareyi ve yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02563
Buluş Başlığı Ağıziçi protezlerde hassas tutuculu kilitli apareyi ve yöntemi.
Başvuru Sahibi KARGI SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi RAHMİ KARGI
IPC Sınıfı A61B 17/00;A61C 13/265
Buluş Özeti

Buluş; diş hekimliği alanında; ekstra kronal uygulamalı ağız içi hareketli (bölümlü-metal) protezlerde kullanılmak üzere; dişler dizini ile irtibatlı dişi kalıplı olan iskelet protez aparatı (2); implant veya doğal (sabit) diş ile irtibatlı erkek kalıplı kron aparatına (3) sahip hassas tutuculu aparey olup; hassas tutuculu apareyin (4) merkezini oluşturan, iskelet protez aparatı (2) ile kron aparatı (3) arasına irtibatlandınlan, formundan dolayı kilitlemeyi gerçekleştiren dış yüzeyinde girinti (1.21), çıkıntılara (1.22) ve oturma yüzeyine (1.41) sahip yuva (1.4) içeren tutucu aparat (1); tutucu aparatın (1) kilitlenmesini sağlayan bahsedilen tutucu aparatın (1) dış yüzey formuna eş, girinti (2.31) ve çıkıntılara (2.32) sahip tutucu aparat yuvası (2.3) içeren iskelet protez aparatı; tutucu aparat (1) da bulunan yuvaya (1.4) eş olarak formlandırılan ve yuvaya (1.4) oturan, yapay dişler ile irtibatlı iskelet protez aparatı (2) ile sabit dişler ile irtibatlı kron aparatının (3) kilitlenmesini gerçekleştirerek yan yana en az iki dişin kenetlenmesini sağlayan kron aparatı (3) üzerinde iç bükey yüzeylere (3.31) sahip kilitleme elemanı (3.3) içermesi ile ilgilidir.