22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Evsel pişirici cihazlar için gaz musluğu mili TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02593
Buluş Başlığı Evsel pişirici cihazlar için gaz musluğu mili
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET DEMİREZEN;GÖKHAN TURHAN
IPC Sınıfı B21K 1/06
Buluş Özeti

Buluş, evsel pişirici cihazlarda gaza yön vermek amacı ile kullanılan gaz muslukları için geliştirilen ve soğuk şekillendirme yöntemi ile üretimi sağlanmış olan gaz musluğu miline ilişkindir . Günümüz koşullarında bu miller, talaşlı imalat yöntemi ile pirinç veya alüminyum malzemeden üretilmektedirler . Bu tür bir mili talaşlı imalat yöntemi ile üretmek zahmetli ve zordur . Özellikle bu mili fırın üreticilerinin istemiş olduğu hassas ölçü toleranslarında üretmek oldukça zordur . Ayrıca talaşlı imalat sırasında çevresel atıklar(talaş, kirlenmiş yağ vb) oluşmaktadır . Buluş konusu mil, soğuk şekillendirme yöntemi ile üretilmesinden dolayı istenilen hassasiyette bu mili üretmek mümkün olmakta ve talaşlı imalat sırasında oluşan çevresel atık oluşmamaktadır .