22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havalı süspansiyon körüklerinde kullanılan özel formlu ve kaplamalı blok tel. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02645
Buluş Başlığı Havalı süspansiyon körüklerinde kullanılan özel formlu ve kaplamalı blok tel.
Başvuru Sahibi AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TAYFUN SIĞIRTMAÇ;METE MERCAN;ŞAHAP AKTAŞ;MESUT SERT
IPC Sınıfı F16F 9/04
Buluş Özeti

Mevcut buluşun amacı, havalı süspansiyon körüklerinin (1) alt ve üst boğaz (konuş) bölgesi (1.1) içerisine monte edilen blok veya çelik tellere alternatif olarak geliştirilen ve her iki tip tel yerine kullanılabilen, özel formlu bir blok telin (2) tasarlanması ve tasarlanan bu blok telin (2) sıvı pirinç ile kaplanması ile ilgilidir.