22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Proteini yüksek yem hammaddelerinin rumende yikimlanamayan protein değerlerinin artirilmasina yönelik proses TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02684
Buluş Başlığı Proteini yüksek yem hammaddelerinin rumende yikimlanamayan protein değerlerinin artirilmasina yönelik proses
Başvuru Sahibi TRAKYA AR-GE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi DUYGU EKİN;EKREM HALİLER
IPC Sınıfı A23J 7/00;A23K 1/00;A23K 1/14;A23K 1/16;A23L 1/29
Buluş Özeti

Buluş, proteini yüksek yem hammaddelerinin rumende yıkımlanamayan (by-pass) protein değerlerinin artırılmasına ve yararlanılabilirliği yüksek yem katkılarının üretilmesine yönelik proses ile ilgilidir . Bahsedilen proses; yem hammaddelerinin buharla tavlama işlemine tabi tutulması, melas, yem hammaddesi ve proteininin rumen ph #8217;ında yıkımlanmasını engelleyecek katkı maddelerinin karıştırılması, karışımın buharla tavlama işlemine tabi tutulması, karışımın pişirici tavalarda kademeli olarak pişirilmesi, pişirilen karışımın sıcak hava ile kurutulması, kurutulan karışımın ortamdan alınan hava ile ortam sıcaklığında soğutulması, işlem adımlarını içermektedir .