22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çeldirici zırh TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08712
Buluş Başlığı Çeldirici zırh
Başvuru Sahibi OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi KORKUT KİBAROĞLU;NAZIM ELMASKAYA
IPC Sınıfı F41H 5/04
Buluş Özeti

Bu buluş çelik ve benzeri sert çekirdekli, normal ya da zırh delici mühimmatların, gövde zırhına temasından önce çeldirilerek açılarının bozulduğu, bu sayede penetrasyon etkilerinin zayıflatıldığı, tek başına durdurucu özelliği olmayan, zırhlı araç gövde zırhına katkı sağlamak üzere geliştirilmiş ilave zırh katmanı ile ilgilidir. Bu buluş ile çelik ve benzeri sert çekirdekli normal ya da zırh delici mühimmatların zırhlı araçların gövde zırhına temasından önce etkisi zayıflatılmaktadır.