22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yivsiz av tüfeklerinde monoblok kovanlı mermili fişek TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02773
Buluş Başlığı Yivsiz av tüfeklerinde monoblok kovanlı mermili fişek
Başvuru Sahibi YUSUF DEMIRCI
Buluş Sahibi YUSUF DEMIRCI
IPC Sınıfı F42B 7/00
Buluş Özeti

Buluş, mermili yivsiz av tüfeklerinin fişekleri ile ilgilidir . Mevcut tekniğin tek çekirdekli fişek tasarımındaki zayıflık nedeniyle nemden etkilenme, çekirdek deformasyonu, performans kaybı ve güvenlik sorunları yaşanmaktadır . Buluş konusu monoblok kovanlı mermili fişeğin, kovan (tk) kısmı tek parça (monoblok) ve sert metaldendir . Kovan (tk) içinde, çekirdek (c) üzerindeki hava kanallarına (hk) karşılık gelen setler (s) bulunmaktadır . Çekirdek (c) üzerindeki hava kanalları (hk) yüksek isabet elde etmek amaçlıdır . Çekirdeğin (c) metal kovana (tk) tutturulmasında sıkıştırma ve zımbalama yöntemleri uygulanabilmektedir . Kurşun çekirdek (kc) metal çekirdek kılıfı (ck) ile kaplandığından deformasyonu önlenmiştir . Buluş konusu fişekte çekirdeğin (c) ucu kısmen kovan (tk) dışında olup, kovan (tk) içindeki kısmı ise barut haznesinde (bh) doğrudan barut üzerine oturtulmuştur . Barut haznesinde (bh) tapa kullanmaya gerek kalmamıştır . Buluş konusu monoblok kovanlı mermili fişeğin üretimi sırasında barut haddi isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir . Kapsül (k) ve çekirdek (c) kovana (tk) yerleştirilirken kimyasal yapıştırıcılarla sağlamlık ve sızdırmazlık sağlanmıştır .