22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bina dış cephesine uygulanan kompozit panel ve montaj bileşenleri TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02819
Buluş Başlığı Bina dış cephesine uygulanan kompozit panel ve montaj bileşenleri
Başvuru Sahibi FİGÜRBETON YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ASLAN ZEKİ ASAN
IPC Sınıfı E04B 2/88
Buluş Özeti

Buluş; inşaatlarda, dış cephe oluşumunun hafifleştirilmesini ve daha esnek yapılanmasını sağlayarak daha yüksek statik dayanımı, düşük ısıl iletkenlik kabiliyetine haiz çok katmanlı yapısı ile daha gelişmiş bir izolasyon imkanını, zaman içerisinde oluşması muhtemel korozif etmenlere karşı tadilatı olanağını ve gerektiği takdirde hatalı panelin değiştirilmesini sağlayan, bina dış cephelerine uygulanan kompozit panel ve montaj bileşenleri ile ilgilidir .