22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Destekli bir tablaya sahip kesme makinesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02852
Buluş Başlığı Destekli bir tablaya sahip kesme makinesi
Başvuru Sahibi AKYAPAK ULUSLARARASI DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi LEVENT AKYAPAK
IPC Sınıfı B23K 26/08;B23K 26/38;B23K 37/04;B23K 7/00;B23K 7/10;B26D 9/00
Buluş Özeti

Buluş, bir tabla (10); tabla (10) üzerinde iş parçası yerleşecek bir ızgara (80); tablada (10) ızgara (80) altında konumlanan ve iş parçasından çıkan atıkların ulaştığı bir tahliye kanalı (70); tabla (10) üzerinde gezebilen ve ızgaraya (80) doğru ilerleyebilen en az bir kesiciye (31) sahip bir kafa (30) içeren kesme makinesidir . Kesme makinesi, ızgara (80) üzerinde hareketli olarak ayarlanan ve kafanın (30) ızgaraya (10) yakın bölümünde yükselti sağlayan bir yükseltme elemanı (60) içermektedir .