22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Buz çözme işlemi için bir yöntem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02855
Buluş Başlığı Buz çözme işlemi için bir yöntem.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FATİH MÜMİNOĞLU;ALPEREN GAZİOĞLU;MURAT KAYIKÇI;TEKİN KARAYILAN;ÖNER AKTAŞ;BORA KAYIKÇI
IPC Sınıfı F25D 21/00
Buluş Özeti

Buluş konusu yöntem, buz çözme zamanını tespit edebilen soğutucu cihazlar için geliştirilmiş olup, buz çözme işleminin başlangıç zamanı bu yöntemle düzenlenebilmektedir Buluş konusu yöntemde, bahsedilen soğutucu cihaz çalışmasını sürdürürken, bir sonraki buz çözme zamanı, değişen iç ve dış ortam koşullarına sebebiyle, anlık olarak hesaplanmaktadır Bunun için, cihazın ıç ve dış ortam sıcaklık ve/veya nem olçerlen tarafından ölçülen değerler, kontrol umtesı tarafından değerlendınlmektedir Cihazın en az bir bölme kapısının kapalı kalma süresine göre bir sonraki buz çözme zamanının başlangıcı hesaplanmaktadır.