22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok eklemli ayarlanabilen mikrocerrahi önkol ve bilek dayama sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02857
Buluş Başlığı Çok eklemli ayarlanabilen mikrocerrahi önkol ve bilek dayama sistemi.
Başvuru Sahibi ADNAN ALTUN
Buluş Sahibi ADNAN ALTUN
IPC Sınıfı A61G 13/00;A61G 15/00
Buluş Özeti

Buluş, hassas cerrahi işlemlerde, cerrahın hareketini kısıtlamadan etkin, bilek ve önkol stabilizasyonu sağlayan ve kullanıcının ihtiyacına göre çeşitli konfigürasyonlarda kullanabilen çok eklemli ayarlanabilen mikrocerrahi önkol ve bilek dayama sistemi ilgilidir. Bahsedilen sistemin özelliği, çeşitli branşların deneysel ve klinik cerrahi uygulamalarında; muhtelif cerrahi saha yerleşimlerine, el pozİsyonlarına ve cerrahın fiziksel yapısına cevap verecek şekilde etkin el stabilizasyonu sağlamasıdır