22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oral yolla dağılan mirtazapin tablet formülasyonları ve hazırlama yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02942
Buluş Başlığı Oral yolla dağılan mirtazapin tablet formülasyonları ve hazırlama yöntemi.
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi GÜLAY YELKEN;ALİ TÜRKYILMAZ;ÜMİT ÇİFTER;HASAN ALİ TURP
IPC Sınıfı A61K 31/496
Buluş Özeti

Mevcut buluş, silikon dioksit içermeyen mırtazapın ya da onun farmasötik olarak kabul edilebilir bır tuzunun krospovidon ve sodyum steanl fumarat ve bır ya da birden fazla farmasötik olarak kabul edilebilir yardımcı madde içeren ve oral yolla dağılan tablet formülasyonlan ve bu gıbı bır formülasyonu hazırlamaya yonehk bir yöntemle ilgilidir