22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pediatrik ortopedi gelişimine yönelik tabanli çorap ve üretimine ilişkin yöntem TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02964
Buluş Başlığı Pediatrik ortopedi gelişimine yönelik tabanli çorap ve üretimine ilişkin yöntem
Başvuru Sahibi BEKTAY AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İLKER BEKTAY
IPC Sınıfı A61B 11/02
Buluş Özeti

Buluş; özellikle çocukların ortopedik gelişimini destekleyecek olan taban yapısına sahip esnek ve darbe emici yapıya sahip tabanı olan bir çorap ve bu çorabın üretimine ilişkin yöntem ile ilgilidir .