22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik kontrollü elektronik korna. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03017
Buluş Başlığı Otomatik kontrollü elektronik korna.
Başvuru Sahibi SEGER SES VE ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CAO HONGBO
IPC Sınıfı B60Q 5/00;G10K 11/02;G10K 9/12
Buluş Özeti

Buluş, en azından bir sürücü devre (5), bahsedilen sürücü devre (5) tarafından sürülen en azından bir elektromanyetik bobin (2) ve bahsedilen bobin (2) tarafından çalıştınlan mekanik sesli cihazlar (1), ses sinyallerini alan ve sinyalleri en azından bir otomatik kontrollü anahtarlama devresi (4) giriş terminaline gönderen işitsel algılayıcılar (3); girdi sinyali ve bunun asli osilasyon frekans sinyalinin çıkış tetikleme sinyalinde birleşmesi ile elde edilen sinyali bahsedilen sürücü devreye (5) göndermek üzere tetikleme sinyali frekansını ve döngü oranını, çevresel değişimlere uygun olarak otomatik olarak ayralayan otomatik kontrollü anahtarlama devresi (4) içeren otomatik kontrollü elektronik korna ile ilgilidir.