22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir buzdolabı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08742
Buluş Başlığı Bir buzdolabı
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MELİH KURT
IPC Sınıfı F25D 21/08
Buluş Özeti

Buluş, bir ısı izolasyonlu duvar (10), saklama kompartımanı (20), evaporator (30), saklama kompartımanına (20) açılan hava çıkış açıklıkları (42) içeren bir hava taşıma kanalı (40) ve havanın evaporatorden (30) taşıma kanalına (40) doğru üflenmesini sağlayan bir fan (50) içeren ayrıca, bahsedilen taşıma kanalı (40) üzerinde konumlanan ve fanın (50) havayı taşıma kanalı (40) içerisinden hava çıkış açıklıklarıyla (42) saklama kompartımanına (20) üflemesi esnasında, taşıma kanalı (40) duvarlarının statik basıncı düşmesi ile hava emişi gerçekleştiren bir vakum açıklığı (46), havayı vakum açıklığına (46) taşıyan bıryoğuşma odası (60), bahsedilen yoğuşma odası (60) içerisine konumlandırılan en az bir yoğuşturma elemanı (64) içeren bir buzdolabıdır.