22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katı dingilli araçlar için bir süspansiyon dengeleme tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03019
Buluş Başlığı Katı dingilli araçlar için bir süspansiyon dengeleme tertibatı.
Başvuru Sahibi BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi HÜSEYİN DARICI
IPC Sınıfı B60G 3/14;B60G 7/00;B60G 9/02;B62D 21/05
Buluş Özeti

Buluş, bozuk arazi ve uygunsuz yol koşullarında taşıtların ön ve arka dingillerinde (10) süspansiyon etkisi oluşturan süspansiyon ve dengeleme tertibatları ile ilgili olup, bahsedilen taşıtın ön ve arka dingilleri (10) ile sabitlendirilen bir irtibat kolu (51), bahsedilen irtibat kolunun (51) diğer ucunun irtibatlandırıldığı bir rulman dış parçası (54) ve bu rulman dış parçasının (54) dönme hareketi yapacak şekilde konumlandırıldığı sabit rulman yatağına (60) sahip bir dengeleme tertibatı (50) ile ilgilidir.