22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sanal görsel ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03128
Buluş Başlığı Sanal görsel ünitesi.
Başvuru Sahibi ENİS CERGEL
Buluş Sahibi ENİS CERGEL
IPC Sınıfı B44F 1/00;G03B 27/18
Buluş Özeti

Buluş, tavanlarda görsel doğa efekti vb. görüntülerin oluşturulmasında kullanılan, T-profil (21) ile oluşturulan asma tavanlara (20) monte etmeye uygun, istenilen görüntünün aktarıldığı görsel katman (13) ve bahsedilen görsel katmanı (13) dış etkilerden koruyan koruyucu katman (12) içeren sanal görsel ünitesi (10) olup, özelliği; bahsedilen koruyucu katman (12) ve görsel katmanın (13) çevresinde, bütünleşik ve yekpare olarak konumlandırılmış, bakıldığı zaman derinlik duygusu oluşturan belli bir yüksekliğe sahip çerçeve (11), bahsedilen çerçevenin (11) zemine bakan yüzeyinde bulunan köşe yuvaları (14) ve bahsedilen yüzeyinde (11.1) tırnak yuvası (11.2) içermesidir.