22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Poşet muhafazası için yapılanma TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03131
Buluş Başlığı Poşet muhafazası için yapılanma
Başvuru Sahibi ŞABAN DİNÇ
Buluş Sahibi ŞABAN DİNÇ
IPC Sınıfı A47F 13/08;A47G 29/00
Buluş Özeti

Poşetlerin içerisinde muhafaza edildiği, poşet haznesi (2) ve poşet haznesinin (2) alt kısmında konumlandırılan ve poşet haznesi (2) ile irtibatlandırılan alt taban (3) içeren poşet depolama aparatı (1) ile ilgilidir. Poşet haznesi (2) üzerinde oluşturulmuş, poşetlerin poşet depolama aparatına (1) doldurulmasını sağlayan poşet doldurma boşluğu (2.1), poşet haznesi (2) üzerinde oluşturulmuş, poşetlerin poşet depolama aparatından (1) çıkartılmasını sağlayan poşet boşaltma boşluğu (2.2), alt taban (3) ile irtibatlandınlan ve poşet depolama aparatının (1) düz zeminlere asılmasını sağlayan askı aparatı (4) içermesidir. Bahsedilen poşet haznesi (2) üzerinde doluluk oranını gösteren seviye gözenekleri (2.4) oluşturulmuştur.