22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akü plakalarının grup kaynağı için bir sıkıştırma mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03178
Buluş Başlığı Akü plakalarının grup kaynağı için bir sıkıştırma mekanizması.
Başvuru Sahibi ZESAR KALIPÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TAYFUN AYDIN;MEHMET ZEKİ SARIÇAM
IPC Sınıfı B22D 25/04;H01M 10/04
Buluş Özeti

Buluş, bir kasa (11), bu kasa (11) içinde ileri geri doğrusal hareket yapacak şekilde sabitlendirilmiş itici yataklama milleri (12) ve bu miller üzerine belirli mesafeler ile konumlandırılmış ara bölme parçaları (13) içeren akü plakalarının sıkıştırılmasını sağlayan sıkıştırma mekanizması (10) ile ilgili olup, bahsedilen itici yataklama millerine (12) doğrusal hareket kazandıran bir itici piston (19) ve bu itici pistonun (19) oluşturduğu itme hareketini tüm itici yataklama millerine (12) aktaran bir itici plaka (17) ile ilgilidir.