22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akü plakası grift kalıplarında kurşun yolluğu hattının sızdırmazlığını sağlayan konik yüzeyli ara parçalar. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/03180
Buluş Başlığı Akü plakası grift kalıplarında kurşun yolluğu hattının sızdırmazlığını sağlayan konik yüzeyli ara parçalar.
Başvuru Sahibi ZESAR KALIPÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ZEKİ SARIÇAM;TAYFUN AYDIN
IPC Sınıfı B22D 25/04;H01M 10/04
Buluş Özeti

Buluş, akü plaka griftlerini oluşturan grift kalıbı (10) yuvalarına (11) kurşun eriyiğinin akışını sağlayan yolluk hattı (12.1) ve bu yolluk hattına (12.1) kurşun eriyiğini ileten pompa yolluğu (16) içeren grift kalıbı sızdırmazlık yapılanmaları ile ilgili olup, bahsedilen pompa yolluğu (16) ile ara montaj parçası (15) arasındaki akış boşluğunda (18) ve T yolluğu (14) yataklama boşluklarında (20) konumlandırılan konik yüzeye (19.2) ve bir geçiş boşluğuna (19.3) sahip çoklu sayıda sızdırmazlık elemanları (19) ile ilgilidir.