22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tarımsal sulama sistemleri için diyafram aktivasyonlu tam otomatik filtre mekanizması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03204
Buluş Başlığı Tarımsal sulama sistemleri için diyafram aktivasyonlu tam otomatik filtre mekanizması
Başvuru Sahibi ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi NİHAT UYAN
IPC Sınıfı B01D 27/08
Buluş Özeti

Buluş; filtrenin ters yıkama esnasında kendini tam otomatik olarak temizlemesi konusunda yapılan yeniliklerle ilgilidir . Diyafram aktivasyonlu tam otomatik filtre mekanizması, düşük basınçlarda esnek diyafram mekanizması sayesinde tıkandığında kendini tam otomatik olarak yıkayıp temizleyebilmesidir . Burada diyaframın esnekliği sayesinde mekanik mekanizma ortadan kalkacak ve yerine diyafram mekanizması ile problemsiz bir ters yıkama işlevi sağlanacaktır . Mevcutların 2,5 barla çalışmalarına karşın basınç 1 bar olacak ve bu basınçta en iyi temizleme işlemi yapılacaktır . Bu sayede temizleme esnasında kullanılan enerji miktarında da minimum %60 düşüş sağlanacaktır .