22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan kumanda edilebilen selenoid-manivela uygulamalı kilit düzenlemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/03230
Buluş Başlığı Uzaktan kumanda edilebilen selenoid-manivela uygulamalı kilit düzenlemesi.
Başvuru Sahibi MESAN KİLİT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RIDVAN MERTÖZ
IPC Sınıfı E05B 49/00
Buluş Özeti

Buluş, bir bobin (18), bobinin kuvvetini aktardığı bir itici mil (17), kilitleme işlevini gerçekleştiren bir kilitleme mili (11) ve bunların yerleştirildiği bir kilit muhafazasını (10) ihtiva eden bir uzaktan kumanda edilebilir kilit düzenlemesine ilişkindir. Söz konusu düzenlemenin özelliği ayrıca; bir ucu söz konusu itici mil (17) ile diğer ucu ise adı geçen kilitleme miline ait bir iç uzantı parçası (13) ile irtibatlandırılan, ve boylamasına bir noktasından pivotal hareket yapabilecek şekilde ana gövdeye tutturulan bir manivelayı (15) ihtiva etmesi, ve söz konusu düzenlemenin ayrıca kilit açma/kapama işlevlerinden en az birini kontrol etmek üzere muhafaza (10) içerisinde en az bir sinyal alıcıya sahip bir elektronik kartı (14) ihtiva etmesidir.