22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Emniyetli inhalasyon cihazı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03238
Buluş Başlığı Emniyetli inhalasyon cihazı
Başvuru Sahibi SİMA PATENT VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
IPC Sınıfı A61M 15/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, özellikle astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve alerjik rinit olmak üzere solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılan kuru toz formundaki ilacın oral yoldan hastaya iletilmesi için uygun ve istem dışı tetiklenmelerin meydana getirdiği olumsuzlukları engelleyen bir mekanizmaya sahip bir inhalasyon cihazı ile ilgilidir.