22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bilyeli sandviç rulman TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03438
Buluş Başlığı Bilyeli sandviç rulman
Başvuru Sahibi MUSTAFA GÜRBÜZ
Buluş Sahibi MUSTAFA GÜRBÜZ
IPC Sınıfı F16C 33/38;F16C 33/42;F16C 33/46
Buluş Özeti

Sadece bilye yuvarlanma yollarının çapağının alınması ve taşlamasının dışında metal dövme, tornalama, sertleştirme, çap ve yüzey taşlama işlemlerine gerek duyulmadan imal edilebilen bilyeli sandviç rulman, başlangıçta bilye yuvarlanma yolu oluşacak şekilde ilgili çapları kademeli olarak boyutlandırılmış sert ince sac halkaların yan yana dizilerek oluşturduğu ve bilezik perçinleriyle(8) birbirlerine bağlandığı dış bilezik(1) ve iç bilezik(2), bunların arasında turlayan bilyeleri(7) eşit aralıklarla bir arada tutan, karşılıklı ve zıt yönde yarım kafes küresel bilye yuvalarına(23) sahip ve sac yüzeyleri rulman eksenine paralel vaziyette duran kafes dış gövdesi(3) ve kafes iç gövdesinin(4) eksenleri rulman eksenine dik pozisyondaki kafes perçinleriyle(9) birbirlerine tespit edilmesinden oluşmaktadır.