22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan (internet üzerinden) banka bilgilerini vermeden gsm ve kargo onaylı güvenli bir alışveriş sistemi ve metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08898
Buluş Başlığı Uzaktan (internet üzerinden) banka bilgilerini vermeden gsm ve kargo onaylı güvenli bir alışveriş sistemi ve metodu.
Başvuru Sahibi HAMİT BAL;PROF. ABDUSSAMET ARSLAN
Buluş Sahibi PROF. ABDUSSAMET ARSLAN;HAMİT BAL;PROF. ABDUSSAMET ARSLAN;HAMİT BAL
IPC Sınıfı G06F 19/00;G06F 21/00;G06Q 30/00
Buluş Özeti

Buluş, internet üzerinden kişisel bilgilerin verilmesine gerek kalmadan kredi kartıyla güvenli bir şekilde alış-veriş yapılmasını sağlayan ve sadece kullanıcının herhangi bir bankada kendi adına kayıtlı bir hesabı veya kredi kartı ve aktif GSM numarasının olmasının yeterli olduğu ve kullanıcı tarafından almak istediği ürün ile ilgili isteğin ve sadece işlemin yapılması istenen banka/şube isminin ağ sunucusuna iletilmesi (101), Bahsedilen ağ sunucusuna gelen isteğin ağ sunucusu tarafından ilgili bankaya gönderilmesi (102), bahsedilen banka tarafından bankada kayıtlı olan ilgili kullanıcıya ait GSM numarasına, yapılması istenen işlem ile ilgili onay isteğinin (SMS/ çağrı) bildirilmesi (106), işlem adımlarını içeren bir GSM ve kargo teslim (111-112) onaylı alışveriş metodu ile ilgilidir.