22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hızlı ocak montajı sağlayan gelişitirilmiş tasarım. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03476
Buluş Başlığı Hızlı ocak montajı sağlayan gelişitirilmiş tasarım.
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi İSA GÜN;MEHMET DEMİREZEN;GÖKHAN TURHAN
IPC Sınıfı G01K 1/14
Buluş Özeti

Buluş, günümüzde kullanılan emniyetsiz fırın veya ocakların basit bir aparatla emniyetli hale getirilmesini sağlayan ve herhangi bir vidalı bağlantı içermeden ocak montajına olanak sağlayan tasarımdır . Günümüzde ocak tasarımlarında buji ve termokupl bağlantısını yapabilmek için, bu parçaları tutan tutucu parçalar ocak sacına vida ile bağlanırlar . Bu şekilde ocak montajında zaman ve maliyet kaybı oluşur . Buluş bu kaybı ortadan kaldırarak hızlı ve ucuz ocak tasarımına olanak tanır .