22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğrusal akım sağlayan bir pompalama düzeneği TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03496
Buluş Başlığı Doğrusal akım sağlayan bir pompalama düzeneği
Başvuru Sahibi KUBE POMPA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OSMAN KÜÇÜK
IPC Sınıfı F04B 43/08
Buluş Özeti

Buluş, hava ve sıvı gibi akışkan maddelerin bir bölgeden başka bir bölgeye naklini sağlayan pompalama düzeneği (10) ile ilgili olup, bahsedilen pompalama düzeneğinden (10) alınan dönme hareketinin iletildiği bir esnek şaft (28) ve bu esnek şaft (28) vasıtasıyla dönme hareketinin aktarıldığı en az bir pervaneye (33) sahip, ilk emiş bölgesi (A) ile varış bölgesi (B) arasında kapalı bir hacim oluşturan dış esnek boru (44) ve bahsedilen esnek şaftın (28) dış esnek boru (44) içinde merkezlendirilmesi ve/veya yataklandırılmasını sağlayan çoklu sayıda merkezleme elemanı (35) ile ilgilidir.