22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Farklı salım profillerine sahip trimetazidin formülasyonu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03511
Buluş Başlığı Farklı salım profillerine sahip trimetazidin formülasyonu
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ALİ TÜRKYILMAZ;NUR PEHLİVAN AKALIN;LEVENT ÖNER;AYLİN YILDIRIM;MUSA ÜMİT ÇİFTER
IPC Sınıfı A61K 31/495;A61K 9/20
Buluş Özeti

Buluş, trimetazidin veya trimetazidinin farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu veya polimorfunu içeren birden fazla tabakaya sahip katı oral farmasötik bir formülasyon olup, söz konusu formülasyonun bir tabakası kontrollü salım, diğer tabakası hemen salım sağlamaktadır.