22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok yaylı pilot valf TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03554
Buluş Başlığı Çok yaylı pilot valf
Başvuru Sahibi ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi NİHAT UYAN
IPC Sınıfı F15B 13/00;F16K 17/04;F16K 31/50
Buluş Özeti

Buluş; vana kontrol haznesindeki basıncı kontrol ederek, otomatik kontrol vanası girişindeki ve/veya çıkışındaki basıncın veya debinin sabitlenmesini sağlayan pilot valflerde yapılan yeniliklerle ilgilidir . Geliştirdiğimiz pilot valfte, tek bir pilot valfin farklı basınç değerleri için kullanılabilmesi ve hassas ayar yapılabilmesi için tek bir yay kullanılması yerine, farklı boy, kalınlık ve sertlikte yayların birlikte kullanılmasıyla tanımlanan problemlerin çözümü sağlanmıştır .