22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kompozit minyatür yapı üretim metodu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03609
Buluş Başlığı Kompozit minyatür yapı üretim metodu
Başvuru Sahibi ESTETİKA ÇEVRE TASARIM RESİM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ADİL ERKAN
IPC Sınıfı E04H 1/12
Buluş Özeti

Buluş; özellikle çocuk oyun parkları olmak üzere isteğe göre şekillenebilen minyatür yapı üretimi üzerine olup hafif ve farklı malzemelerin kombinasyonları ile üretilen ve yüksek atmosferik dayanıma sahip kompozit minyatür yapı üretim metodu ile ilgilidir .