22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Silahlar için bir bağlantı mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/03635
Buluş Başlığı Silahlar için bir bağlantı mekanizması.
Başvuru Sahibi T-KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi YUNUS TOLGA TÜTEK
IPC Sınıfı F41G 1/00;F41G 1/16
Buluş Özeti

Bu buluş, silah (S) üzerine yerleştirilen en az bir ray (2), ray (2) üzerine monte edilen, en az bir taban (4), tabanın (4) monte edildiği ray (2) üzerinden çıkmasının engellenmesine yardımcı olan en az bir sıkma pabucu (6) ve sıkma pabucu (6) vasıtasıyla ray (2) ve taban (4) arasında sağlam bir bağlantı olmasını sağlayan en az bir adaptör (7) içeren bir bağlantı mekanizması (1) ile ilgilidir. Buluş konusu bağlantı mekanizması (1) sayesinde silahlara (S) dürbün gibi optik, elektro-optik teçhizatların (T) bağlanmasını sağlanmakta, sıkıştırıldıktan sonra bağlantının istem dışı gevşemesi ve yanlışlıkla açılması engellenmektedir.