22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kurutma fırını. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03636
Buluş Başlığı Bir kurutma fırını.
Başvuru Sahibi BOL MAKİNA TARIM TURİZM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi SEVGİ ÇİFCİ;ENER AKCAN
IPC Sınıfı A23B 4/03;A23L 3/40;A23N 12/08;F26B 15/08;F26B 23/00;F26B 3/04
Buluş Özeti

Bu buluş gıda ürünlerinin kurutulmasında ve/veya pişirilmesinde kullanılan bir kurutma fırını (1) ile ilgilidir. Buluş konusu fırın (1); içinde gıda ürünlerinin kurutulduğu ve/veya pişirildiği en az bir gövde (2), gövde (2) içinde gıda ürünlerinin dolaşımını sağlayan en az bir zincir komplesi (3), zincir komplesine(3) hareket veren en az bir motor (4), gıda ürünlerinin kurutulması ve/veya pişirilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlayan en az bir ısıtıcı ünite (5), gövde (2) içinde oluşan sıcak havayı dışarı atan, gövde içine (2) dış ortamdan taze hava alan ve dış ortamdaki taze havanın gövde (2) içine iletilmesi esnasında gövde (2) dışına çıkan sıcak hava ile ısıtan en az bir geri kazanım ünitesi (6) ve gövde (2) ile geri kazanım ünitesi (6) arasına bağlanan, gövde (2) içinde oluşan sıcak havanın geri kazanım ünitesine (6), geri kazanım ünitesi (6) ile alınan taze havanın gövde (2) içerisine iletilmesinde kullanılan en az bir havalandırma kanalı (7) içermektedir.