22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Antibakteriyel sabun ambalajı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03690
Buluş Başlığı Antibakteriyel sabun ambalajı
Başvuru Sahibi KALE NOBEL AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET OLCAY HEPHIZ
IPC Sınıfı B65D 65/02;B65D 65/38
Buluş Özeti

Katı haldeki sabunların paketlenmesinde kullanılan ve en dışta polipropilen film (2), polipropilen filmin (2) alt kısmında standart bir kuşe kağıt (4), polipropilen film (2) ile kuşe kağıt (4) arasında yapışmayı sağlayan yapıştırıcı madde (3) içeren sabun ambalajı (1) olup, özelliği; ambalajın (1) sabuna temas eden iç yüzeyini kaplayan, düşük ısıda yapışma sağlayan ve ambalaja (1) anti-bakteriyel özellik kazandıran gümüş iyonları (6) içeren plastomer kaplama (5) içermesidir .