22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Duvar elemanları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09078
Buluş Başlığı Duvar elemanları.
Başvuru Sahibi HASAN ÇİMEN
Buluş Sahibi HASAN ÇİMEN
IPC Sınıfı E04B 2/08;E04C 1/00
Buluş Özeti

Duvar elemanı (A), dörtgen kesitli bir orta bloğu (1), bloğun (1) bir yüzeyinde ve bir köşesine komşu iki kenarı bloğun (1) komşu iki kenarına göre dışarıda, diğer köşesi bahsedilen yüzeyin sınırları içinde, dörtgen kesitli bir destek bloğunu (2), bloğun (1) karşı yüzündeki benzer şekilde diğer destek bloğunu (3) içermektedir Ayrıca, destek bloğunun (2) dış yüzeyinde, bir köşesine komşu iki kenarı destek bloğunun (2) 10 komşu iki kenarına göre dışarıda, diğer köşesi bahsedilen yüzeyin sınırları içinde, dörtgen kesitli bir yan blok (4), benzer şekilde diğer destek bloğunun (3) dış yüzeyinde, diğer bir yan blok (5) yer almaktadır.