22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dikey konumlandırılan titreşim sönümleyiciye sahip bagaj kapağı mekanizması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03772
Buluş Başlığı Dikey konumlandırılan titreşim sönümleyiciye sahip bagaj kapağı mekanizması
Başvuru Sahibi ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TALHA UZTEZCAN;BURAK BAYKUŞ
IPC Sınıfı B60J 5/04
Buluş Özeti

Buluş otobüs, midibüs gibi yolcu taşımaya yönelik araçlarda eşyaların konumlanmasını sağlayan bagajların açılıp kapanması için kullanılan bagaj kapağının (60) irtibatlandırıldığı ve hareketi desteklemek üzere kullanılan döndürme kolu (10) , bagaj kapağına (60) irtibatlanan ve kapağın (60) hareketi boyunca yörüngesini sabitleyen bahsedilen kapağı (60) dengeleyen kapak paralellik ayar rotu (30) ve kapak (60) açık durumda iken ağırlığı taşıyan ve kapak (60) kapalı konumda İken kapağı (60) kapalı tutan titreşim sönümleyici (50) içeren bagaj mekanizması olup döndürme kolu (10) ile irtibatlı taşıyıcı parça (13) üzerine konumlanan bahsedilen titreşim sönümleyicinin (50) dikey konumlandırılmasını sağlayan titreşim sönümleyici bağlantı braketi (20);bahsedilen kapak paralellik ayar rotunun (30) irtibatlandırıldığı mekanizma hareketi boyunca titreşim sönümleyici (50) hareketine sağlayan karkas bağlantı braketi (40) içermesi ile ilgilidir.