22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğutucu cihazlar için sıcaklık kontrol yöntemi ve ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03866
Buluş Başlığı Soğutucu cihazlar için sıcaklık kontrol yöntemi ve ünitesi.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FATİH MÜMİNOĞLU;TEKİN KARAYILAN;BORA KAYIKÇI;ÖNER AKTAŞ;MURAT KAYIKÇI;ALPEREN GAZİOĞLU
IPC Sınıfı F25D 11/02;F25D 17/06
Buluş Özeti

Buluş konusu yöntemle çalışması düzenlenen soğutucu cihaz (1), en az birer soğutucu ve dondurucu bölmesini (10, 11), bahsedilen bölmelerde (10, 11) bulunan ve bu bölmelerin (10, 11) sıcaklıklarını ölçen sıcaklık algılayıcılarını (13, 14), evaporatör (2), kondenser (9), kompresör (5) ünitelerini ve evaporatörle (2) soğutulan havayı soğutucu cihaz (1) içerisinde dolaştıran en az bir fanı (3), bölmeler (10,11) arasındaki bir hava akış kanalında (6) açılıp kapanabilen en az bir klapeyi (4) içeren soğutma tertibatını, cihazın çalışmasını düzenleyen bir kontrol ünitesini (12) içermektedir Yöntemde, her bir bölme (10, 11) ıçın ölçülen sıcaklıklar (TF, TR) kontrol ünitesinde (12) önceden belirlenmiş eşik değerleriyle (TF1, TF2, TR1, TR2) karşılaştırılmakta ve bu doğrultuda kompresörün (5), fanın (3) çalışma durumları ve klaperini (4) açık/kapalı konumu belirlenmektedir.