22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Değişen reklam yüzeyli kanopi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03936
Buluş Başlığı Değişen reklam yüzeyli kanopi.
Başvuru Sahibi KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OGÜN KUNT
IPC Sınıfı G09F 19/02
Buluş Özeti

Bu buluş, tip soğutucu olarak bilinen soğutucu dolapların, dış yüzeyine (ön ve/veya yan) montajı yapılan ve bu yüzeylerde bir görsel alan oluşturulmasını sağlayan değişen reklam yüzeyli kanopi ile ilgili olup, özelliği; hareketi bir zaman rölesi ile düzenlenen motorun (7) sahip olduğu kasnak (14), motor kasnağının (14) dairesel hareketi ile yan kasnaklara (4) hareket ileten triger kayışı (3), bir tarafı tırtıklı ve elastik yapıya sahip triger kayışının (3) hareket verdiği karşılıklı iki yan kasnak (4) arasına sabitlenen muhtelif sayıdaki görsel film sabitleyici silindir (5)/görsel tutucu (10) üzerinde bulunan görsel film (2) veya görsel öğe plakaları (11) ile bütün bu parçaları üzerinde barındıran ön kapağın (1) yerleştirildiği ve soğutucunun dış yüzeyine sabitlenen arka kapaktan (6) meydana gelmesidir.