22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Enerji tasarruflu ekolojik hibrit abkant pres makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/03949
Buluş Başlığı Enerji tasarruflu ekolojik hibrit abkant pres makinası.
Başvuru Sahibi ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.
Buluş Sahibi EROL ÖZKAYAN;AHMET ÖZKAYAN
IPC Sınıfı B30B 1/26;B30B 15/14
Buluş Özeti

Buluş, sac malzemelerin bükülmesini sağlayan alt ve üst kalıplar (160,170), bahsedilen üst kalıba (170) hareket sağlayan üst hareketli gövde (150), hidrolik silindirler (140) ve servo motorlar (50) içeren abkant presler ile ilgili olup, yağ tankı (10) içindeki hidrolik yağı emerek hidrolik sistemde basınç oluşturan servo hidrolik pompalar (110) üst kalıbın (170) serbest düşmesini sağlayan dolum valfleri (130), hidrolik sistemdeki yağın basıncını gösteren hidrolik monometre (120) içermesidir.