22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastik gübre atma sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03958
Buluş Başlığı Plastik gübre atma sistemi
Başvuru Sahibi TARIMÖZ TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi HİLMİ ARSLAN
IPC Sınıfı A01C 17/00;A01C 3/06
Buluş Özeti

Buluş; gübre atma sistemlerinde kullanılan gübre atma sisteminin plastik hammaddeden imal edilerek her koşulda gübrelemenin kesintisiz yapılabilmesine olanak sağlayan bir gübre atma sistemiyle ilgilidir. Gübre atma sistemini plastikten imal edilmesiyle oluşturulan plastik gübre atma dişli sisteminde, gübrenin nemli olması durumunda gübrenin dişli üzerine yapışamadığından tıkanma sorunu ortadan kaldırılmıştır . Böylece gübrelemenin durmasının önüne geçilerek verimin düşmesinin önüne geçilmekte ve operatör tarafından giderilmesi gereken bir sorun olmadığından yaşanan problem tamamen ortadan kaldırılmıştır .