22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Rotasyonel hareketi farklı hareket karakteristiklerine dönüştüren bir mekanizma TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03996
Buluş Başlığı Rotasyonel hareketi farklı hareket karakteristiklerine dönüştüren bir mekanizma
Başvuru Sahibi COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MURAT BEYPARS
IPC Sınıfı B30B 1/00;B30B 1/06;F16H 21/18;F16H 21/50
Buluş Özeti

Buluş preslerde kullanılan mekanizma olup özelliği, birinci tahrik kaynağınca döndürülen bir dış krank milini (20), dış krank miliyle (20) beraber dönen ve de merkezden kaçık bir noktada oluşturulan bir iç krank mili yatağına (41) sahip olan bir dış krank mili yatağını (40) ve ikinci tahrik kaynağınca döndürülen ve üzerine biyel kolunun (70) mafsallandığı bir iç krank milini (30) içermesi ve iç krank milinin de (30) bahsedilen iç krank mili yatağı (41) içerisinde dönme serbestisi olacak şekilde yataklanmasıdır .