22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kontrollü salım sağlayan pregabalin bileşimleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/04139
Buluş Başlığı Kontrollü salım sağlayan pregabalin bileşimleri.
Başvuru Sahibi ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSA ÜMİT ÇİFTER;NUR PEHLİVAN AKALIN;AYLİN YILDIRIM;ALİ TÜRKYILMAZ
IPC Sınıfı A61K 31/197;A61K 9/00;A61K 9/20
Buluş Özeti

Buluş oral yolla uygulanan bir kontrollü salım formülasyonu olup, pregabalin veya pregabalinin farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu ile kontrollü salım ajanı olarak polikarbofil içermektedir.