22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğuk algınlığı=akut viral rinit=nezle ve influenza=grip enfeksiyonlarının etkilerinin sınırlandırılması ve sonlandırılması için geliştirilmiş ilaç ve yöntem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/04187
Buluş Başlığı Soğuk algınlığı=akut viral rinit=nezle ve influenza=grip enfeksiyonlarının etkilerinin sınırlandırılması ve sonlandırılması için geliştirilmiş ilaç ve yöntem.
Başvuru Sahibi İDRİS ÇAMUR
Buluş Sahibi İDRİS ÇAMUR
IPC Sınıfı A61K 31/00;A61K 33/00;A61K 8/18;A61P 11/02;A61P 31/02
Buluş Özeti

Bu buluş, soğuk algınlığı=akut viral rinit=nezle ve influenza=grip enfeksiyonlarının etkilerinin sınırlandırılması ve sonlandırılması için geliştirilmiş ilaç ve yöntem ile ilgilidir.